Číslo paragrafu: 1001

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:JAK BUDOU MRTVÍ VZKŘÍŠENÍ?
Kdy? S konečnou platností „v poslední den“ (Jan 6,39-40.44.54; 11,24); „na konci světa“. Vzkříšení z mrtvých je totiž úzce spojeno s Kristovým druhým příchodem: „Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané …“ (1 Sol 4,16).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1038 -  Poslední soud, vzkříšení-mrtvých, život-věčný, Syn člověka, vzkříšení 673 -  eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat, druhý příchod Krista-čas  

Vybrané dle klíčových slov:

994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
995 - vzkříšení-mrtvých, svědectví-o Bohu , naděje křesťanská , svědek-Kristův  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
2730 - modlitba, poslední den , světlo-víry   
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1524 - viatikum, pomazání-nemocných , poslední den , přechod-na věčnost , život-věčný
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté , pramen-božský , svět-konec , církev
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život