Číslo paragrafu: 120

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Kánon Písma svatého
Apoštolská tradice umožnila církvi rozlišit, které spisy měly být pojaty do seznamu svatých knih. Tento úplný seznam se nazývá „kánon“ Písma svatého. Zahrnuje 46 knih Starého zákona (45, považuje-li se Jeremiáš a Nářky za jediný text) a 27 knih Nového zákona. Starý zákon: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium (nebo: 1. až 5. kniha Mojžíšova), kniha Jozue, kniha Soudců, kniha Rút, dvě knihy Samuelovy, dvě knihy Královské, dvě knihy Kronik, kniha Ezdrášova, kniha Nehemiášova, kniha Tobiáš, Kniha Judit, kniha Ester, dvě knihy Makabejské, kniha Job, kniha Žalmů, kniha Přísloví, kniha Kazatel, Píseň písní, kniha Moudrosti, kniha Sirachovcova, kniha proroka Izaiáše, kniha proroka Jeremiáše, kniha Žalozpěvů, kniha proroka Barucha, kniha proroka Ezechiela, kniha proroka Daniela, kniha proroka Ozeáše, kniha proroka Joela, kniha proroka Amosa, kniha proroka Abdiáše, kniha proroka Jonáše, kniha proroka Micheáše, kniha proroka Nahuma, kniha proroka Habakuka, kniha proroka Sofoniáše, kniha proroka Aggea, kniha proroka Zachariáše, kniha proroka Malachiáše. Nový zákon: Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Skutky apoštolů, listy svatého apoštola Pavla Římanům, první a druhý list Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, dva listy Soluňanům (Tesaloničanům), dva listy Timotejovi, list Titovi, Filemonovi, list Židům, list svatého Jakuba, dva listy svatého apoštola Petra, tři listy svatého apoštola Jana, list svatého apoštola Judy a kniha Zjevení svatého apoštola Jana.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1117 -  svátosti-ustanovení, svátosti-církve, tajemství-Boží, svátosti-počet, svátosti a Duch svatý

Vybrané dle klíčových slov:

121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1981 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1982 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
105 - autor-Písma svatého, Starý zákon , Nový zákon , Duch svatý , pravda
129 - Písmo svaté-jednota, Starý zákon , Nový zákon , katecheze-křesťanská , Písmo svaté-typologie
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
139 - evangelium, Nový zákon , Písmo svaté , Ježíš Kristus  
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
1983 - horské kázání, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , kázání na hoře
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie