Číslo paragrafu: 1288

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):BIŘMOVÁNÍ V EKONOMII SPÁSY
„Od té doby apoštolové, plníce Kristovu vůli, udíleli nově pokřtěným skrze vkládání rukou dar Ducha, který přivádí k plnosti křestní milost. To vysvětluje, proč se v listu Židům mezi prvními prvky křesťanské výchovy připomíná nauka o křtech a také o vkládání rukou. Katolická tradice právem považuje toto vkládání rukou za původ svátosti biřmování, která jakýmsi způsobem činí v církvi milost letnic trvalou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

699 -  Duch svatý-symboly, vkládání rukou, epikleze, modlitby-církve 

Vybrané dle klíčových slov:

1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy , obnova srdce , usmíření  
731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
1302 - letnice, Duch svatý-seslání    
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská , Petr (apoštol) , zmrtvýchvstání , vzkříšení
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat