Číslo paragrafu: 14

Část: Předmluva
Ti, kdo vírou a křtem náleží Kristu, mají svou křestní víru vyznávat před lidmi. Katechismus proto nejprve vykládá, v čem spočívá zjevení, jímž se Bůh obrací k člověku a daruje se mu, a v čem spočívá víra, kterou člověk Bohu odpovídá (první oddíl). Vyznání víry shrnuje dary, které Bůh jako původce všeho dobra, jako Vykupitel a jako Posvětitel dává člověku, a člení je do „tří kapitol“ našeho křtu: víra v jediného Boha - Otce všemohoucího a Stvořitele; v Ježíše Krista, jeho Syna, našeho Pána a Spasitele; v Ducha svatého ve svaté církvi (druhý oddíl).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn , oběť , hříchy , smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy , odpuštění-hříchů , Ježíš Kristus-Boží Syn  
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti , láska , láska-manželská , liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk , člověk-Boží obraz , lidé , lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř , modlitba , modlitba-předobraz , soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba , modlitba-Páně , oběť-na kříži , sedm proseb
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
2670 - křest, modlitba , ekonomie spásy (božská)-křest   
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti