Číslo paragrafu: 1609

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:MANŽELSTVÍ POD VEDENÍM ZÁKONA
Bůh ve svém milosrdenství neopustil hříšného člověka. Utrpení, jež vyplývají z hříchu, „bolesti těhotenství“, práce „v potu tváře“ (Gn 3,19) jsou také léky, které oslabují škody hříchu. Po pádu člověka napomáhá manželství překonat sklon uzavřít se do sebe, sobectví, shon po vlastní rozkoši; pomáhá otevírat se vůči druhému, vzájemně si pomáhat a dávat se.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

410 -  člověk, Vykupitel, protoevangelium, Mesiáš, had

Vybrané dle klíčových slov:

2215 - bolest, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
2277 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , úcta-k Bohu
2279 - bolest, eutanazie , láska , láska-k bližnímu , umírající
1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2317 - hříšníci, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , mlčení
1769 - agonie, bolest , city , křesťané , láska
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1446 - svátost pokání a smíření-ustanovení, hříšníci , ospravedlnění , pokání , hříchy-smrtelné
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
1608 - láska-k bližnímu, láska-manželská , svátost manželství , svátosti , uzdravení
1637 - láska, láska-manželská , manželství smíšená , modlitba , obrácení
1660 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželská smlouva
1661 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , svátost manželství
1662 - láska, láska-manželská , liturgické slavnosti , liturgie , manželský souhlas
55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva