Číslo paragrafu: 2083

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Je to bezprostřední ozvěna slavnostní výzvy: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“ (Dt 6,4). Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z „deseti slov“. Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. „Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit“ (Ex 20,2-5). „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Mt 4,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

367 -  člověk, duch, duše, život-nadpřirozený, dualita 199 -  Bůh-Otec, vyznání víry, nejdůležitější, Desatero, přikázání

Vybrané dle klíčových slov:

1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
2085 - láska, láska-k Bohu , stvoření (proces) , Boží-láska , počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu , poslušnost víry , pramen-víry , svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu , naděje , patření na Boha , požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu , naděje , obrácení , opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu , Boží-láska   
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu , sliby , zasvěcení , Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu , politika , společnost občanská , svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu , obecné blaho , rozvážnost , společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu , neřesti , pověra , Boží-láska
2114 - láska, láska-k Bohu , modloslužba , zbožštění , život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu , simonie , svatokrádež , úcta-k Bohu