Číslo paragrafu: 2471

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ"
Kristus před Pilátem prohlašuje, že „přišel proto na svět, aby vydal svědectví pravdě“ (Jan 18,37). Křesťan se nesmí stydět „veřejně vyznávat našeho Pána“ (2 Tim 1,8). V situacích, ve kterých se po křesťanu žádá, aby dosvědčil svou víru, má povinnost ji jednoznačně vyznat, jak to učinil svatý Pavel před svými soudci. Věřící si má vždycky zachovat čisté svědomí před Bohem i před lidmi.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1816 -  ctnosti, ctnosti-božské, pronásledování, svědectví-víry, učedníci

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina