Číslo paragrafu: 2474

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):"VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ"
Církev s velkou péčí sebrala vzpomínky na ty, kteří šli až do krajnosti, aby dosvědčili svou víru. Jde o akta mučedníků, která tvoří archivy pravdy psané krvavými písmeny. „Nebudou mi k ničemu všechny půvaby země ani pozemská království; pro mne je lepší, abych zemřel, abych se spojil s Ježíšem Kristem, než abych byl králem až do končin země. Hledám toho, který za nás zemřel. Jeho chci, který pro nás vstal z mrtvých. Blíží se chvíle mého zrození…“ „Velebím tě, žes mě považoval za hodného tohoto dne a této hodiny, abych byl připočten mezi tvé mučedníky. Tys dodržel svůj slib, Bože věrnosti a pravdy. Za tuto milost a za všechny věci tě chválím, velebím tě, vzdávám ti slávu skrze Ježíše Krista, věčného a všemohoucího kněze, tvého přemilého Syna. Skrze něho, který žije a kraluje s Tebou a Duchem svatým, buď sláva Tobě nyní a na věky věků. Amen.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1011 -  smrt, smrt-křesťanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání

Vybrané dle klíčových slov:

2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
346 - Boží-věrnost, smlouva , stvoření (proces) , zákony , Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota , láska , láska-k bližnímu , sebeovládání
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2481 - pravda, vychloubání    
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina , hříchy , provinění  
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební , zpovědní tajemství , svátostná ekonomie  
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
210 - JHVH, Boží-věrnost , Bůh-milosrdný , Izrael , zlaté tele
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé