Číslo paragrafu: 2513

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Krásná umění, ale především posvátné umění, „jsou svou povahou zaměřena k nekonečné Boží kráse, která se má alespoň nějak zračit v dílech lidských. Jsou tím spíše zasvěcena rozmnožování Boží chvály a slávy, když si nekladou jiný cíl, než co nejvíce přispět k pozvednutí lidských myslí k Bohu.“ „Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu“ (Ex 20,17). „Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2528 - cizoložství, žádostivost , dychtivost , smilstvo  
2330 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , bližní , smilstvo
2737 - cizoložství, dobro , modlitba , touha-po Bohu , smilstvo
1650 - cizoložství, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1756 - cizoložství, klení , křivá přísaha , mravnost , špatné skutky
1853 - cizoložství, hříchy , křivé svědectví , lidské úkony , srdce
1858 - cizoložství, hříchy , hříchy-smrtelné , křivé svědectví , matka
2380 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželská věrnost , modloslužba
2381 - cizoložství, dobro , láska , láska-k bližnímu , manželská smlouva
2388 - cizoložství, krvesmilstvo , láska , láska-k bližnímu , otec
2400 - cizoložství, láska , láska-k bližnímu , manželství , manželství-rozluka
2517 - cizoložství, čistota , srdce-čistota , umírněnost , život-lidský
1777 - pravda, přikázání , přirozený mravní zákon  , svědomí
2466 - pravda, světlo , světlo-světa , temnota , život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě    
2469 - pravda, tajemství , život-v pravdě   
2470 - pravda, učedníci , život-v pravdě   
2481 - pravda, vychloubání    
2488 - pravda, přikázání , život-v pravdě   
2490 - pravda, svátost pokání a smíření , zpovědní tajemství , lítost , pokání