Číslo paragrafu: 2516

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Již proto, že se člověk skládá z ducha a těla, existuje v něm jisté napětí, probíhá v něm jistý boj mezi náklonnostmi „ducha“ a „těla“. Tento konflikt patří však k dědictví hříchu, je jeho důsledkem a zároveň i potvrzením. Je součástí každodenního duchovního boje. Apoštolovi nejde o to znevažovat nebo odsuzovat tělo, které s duchovou duší vytváří přirozenost člověka a jeho osobnost jako výraz subjektu; zaměřuje se však na skutky, nebo spíše na ustálené dispozice — na ctnosti a neřesti — mravně dobré nebo špatné, které jsou plodem podřízení (v prvním případě) nebo odporu (v druhém případě) vzhledem ke spásnému působení Ducha svatého. Apoštol proto píše: „Protože Duch je naším životem, podle Ducha také jednejme!“ (Gal 5,25).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

362 -  bytosti-duchové, bytosti-tělesné, člověk, Boží obraz, stvoření (proces) 407 -  ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, otroctví, svoboda

Vybrané dle klíčových slov:

2725 - duchovní boj, modlitba , světci , život-nový , společenství-svatých
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
2332 - duše, láska , láska-k bližnímu , muž a žena , pohlavnost
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
2539 - neřesti, pomluva , smutek , trápení , závist
472 - přirozenost-lidská, duše , Ježíš Kristus , poznání-lidské , ponížení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
327 - Bůh-stvořitel, duše , tělo , koncily , člověk
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
1308 - biřmování, duše , krev , stáří , volba
1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
1774 - city, neřesti , emoce   
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
2480 - lichocení, neřesti , pravda , přátelství , touha
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život