Číslo paragrafu: 2518

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DEVÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):OČIŠTĚNÍ SRDCE
Šesté blahoslavenství hlásá: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8). Slovy „čistého srdce“ jsou označováni ti, kteří uvedli svůj rozum a svou vůli v soulad s požadavky Boží svatosti, především ve třech oblastech: v lásce, v čistotě neboli sexuální počestnosti, v lásce k pravdě a v pravověrnosti ve víře. Mezi čistotou srdce, těla a víry existuje souvislost: Věřící mají věřit v články vyznání víry, „aby věříce poslouchali Boha, poslouchajíce, žili počestně, žijíce počestně, očišťovali svá srdce a očišťujíce svá srdce, chápali, co věří“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

94 -  Poklad víry, rozvíjet, bádání teologické, Boží-slovo, Duch svatý 158 -  víra, pochopení, zjevení, Duch svatý, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce