Číslo paragrafu: 2569

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: ZJEVENÍ MODLITBY VŠEOBECNÉ POVOLÁNÍ K MODLITBĚ
Článek:VE STARÉM ZÁKONĚ
2. podnadpis:STVOŘENÍ - ZDROJ MODLITBY
Modlitba se uvádí v život především tím, že vychází ze skutečností stvoření. Prvních devět kapitol Geneze líčí tento vztah k Bohu jako Abelovu oběť prvotin ze stáda, jako Enochovo vzývání jména Hospodinova, jako „chození s Bohem“. Noemova oběť se líbí Bohu, který mu žehná a skrze něho žehná celému stvoření, protože Noemovo srdce je spravedlivé a bezúhonné: on také chodí s Bohem. Tuto vlastnost modlitby prožívá množství spravedlivých ve všech náboženstvích. Bůh ve své nepomíjející smlouvě s živými bytostmi stále volá lidi, aby se k němu modlili. Modlitba je zjevována ve Starém zákoně zejména od dob našeho otce Abraháma.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

288 -  Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení, smlouva, moudrost, proroci 58 -  smlouva, Písmo svaté, svatost, Ábel, Melchizedech 59 -  Abrahám, Abram, požehnání, národy, Otec

Vybrané dle klíčových slov:

2635 - Abrahám, Abram , církev , modlitba , modlitby-církve
2810 - Abrahám, Abram , Boží-jméno , Boží-přísliby , modlitba
59 - Abrahám, Abram , požehnání , národy , Otec
1716 - Abrahám, Abram , blahoslavenství , Boží-přísliby , přilnutí
1819 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , ctnosti , ctnosti-božské
2570 - Abrahám, Abram , Boží-přísliby , Boží-věrnost , mlčení
2571 - Abrahám, Abram , Boží-plán (spásy) , Boží-přísliby , úradek
2676 - Abrahám, Abram , andělé , archa , bytosti-duchové
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících
706 - Abrahám, Boží-přísliby , Duch svatý , přísaha , zaslíbení
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
2568 - modlitba, pád-člověka , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , zlo
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé , služebníci Boha , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
17 - modlitba, Bůh-Otec , prosby , dobra  
741 - modlitba, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , parakletos , slabost
2558 - modlitba, srdce lidské , tajemství-víry , život-víry , víra
2559 - modlitba, statky (majetek) , majetek , peníze  
2560 - modlitba, pramen-víry , pramen-živé vody , zdroj  
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva