Číslo paragrafu: 2809

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ"
Boží svatost je nepřístupné ohnisko jeho věčného tajemství. Co se z ní projevilo ve stvoření a v dějinách, to Písmo nazývá slávou, vyzařováním jeho velebnosti. Bůh člověka korunuje „slávou“, ale když člověk zhřešil, je zbaven „Boží slávy“. Nato Bůh projevuje svou svatost tím, že zjevuje a oznamuje své jméno, aby obnovil člověka, který by se „podobal svému Stvořiteli“ (Kol 3,10).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

293 -  Bůh-Stvořitel, Boží-sláva, láska, dobrota, sv.Bonaventura 705 -  Duch svatý, Boží-přísliby, Abrahám, spása, zaslíbení

Vybrané dle klíčových slov:

2815 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb , svátosti
2814 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , nepřátelé , sedm proseb
2858 - Boží-jméno, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
2808 - Boží-jméno, ekonomie spásy (božská) , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2813 - Boží-jméno, křest , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
2779 - Boží-jméno, Bůh-Otec , kultura , modlitba , modlitba-Páně
2807 - Boží-jméno, chvála Boha , klanění , modlitba , modlitba-Páně
2811 - Boží-jméno, Izrael , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , modlitba , modlitba-Páně
2812 - Boží-jméno, Bůh-Spasitel , kněžství , modlitba , modlitba-Páně
203 - Boží-jméno, Bůh-zjevený , Izrael , důvěra , poznání-Boha
206 - Boží-jméno, JHVH , tajemství-Boží , nevýslovné , Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost , zjevení , spása  
209 - Boží-jméno, Adonai , Bůh-Pán , čtení Písma , úcta-k Bohu
211 - Boží-jméno, JSEM , Boží-věrnost , hříchy , Ježíš Kristus
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
213 - Boží-jméno, Bůh-věčný , JSEM , dokonalost-bytí , plnost-bytí
214 - Boží-jméno, Boží-láska , světlo , Bůh-milosrdný , pravda
432 - Boží-jméno, vtělení , vykoupení , vzývání Boha , Ježíš Kristus
433 - Boží-jméno, krev Kristova , oběť-Starého zákona , oběti , smíření
446 - Boží-jméno, Bůh-Pán , Ježíš Kristus , JHVH , Hospodin