Číslo paragrafu: 2835

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES"
Tato prosba a odpovědnost, ke které zavazuje, platí i pro jiný hlad, jímž lidé trpí: „Člověk nežije pouze chlebem, ale … vším, co vychází z Hospodinových úst“ (Mt 4,4), jeho slovem a jeho dechem. Křesťané mají mobilizovat všechno své úsilí, „aby hlásali evangelium chudým“. Na zemi je hlad, „ne hlad po chlebě ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinova slova“ (Am 8,11). Proto se specificky křesťanský smysl této čtvrté prosby týká chleba života: Božího slova, které se přijímá ve víře, těla Kristova, které se přijímá v eucharistii.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2443 -  chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst 1384 -  svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost

Vybrané dle klíčových slov:

2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
2831 - hlad, křesťané , modlitba , modlitba-Páně , rodina
2269 - hlad, hladomory , láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost
2535 - hlad, chtivost majetku , rozum , žádostivost , bída
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry