Číslo paragrafu: 2837

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES"
„Vezdejší“ (tohoto dne, každodenní). Toto slovo „epiousios“, je užito v Novém zákoně pouze na tomto místě. Ve smyslu časového určení je to určité pedagogické opakování slova „dnes“, aby v nás upevňovalo „bezvýhradnou“ důvěru. V kvalitativním slova smyslu znamená ‘nezbytné pro život’, a v širším slova smyslu ‘každé dobro’, jež dostačuje k tomu, aby se člověk uživil. Vzato doslovně [épiousios: „nadpodstatný“] označuje toto slovo přímo chléb života, Kristovo tělo, „lék nesmrtelnosti“, bez něhož nemáme v sobě život. Konečně, je zřejmý jeho nebeský smysl, je-li spojeno s předešlým: „Tento den“ je den Páně, den královské hostiny, předjímané v eucharistii, která je již okoušením Božího království, které přichází. Proto se sluší, aby se eucharistická oběť slavila „každý den“. „Eucharistie je naším každodenním chlebem …Vlastní silou tohoto božského pokrmu je, že vytváří jednotu: spojuje nás s tělem Kristovým a činí z nás jeho údy, abychom se stali tím, co přijímáme … ale také ve čtení, která posloucháte denně v kostele, v hymnech, které slyšíte a které zpíváte, je tento chléb. To vše je nezbytné pro naše pozemské putování.“ Nebeský Otec nás vybízí, abychom prosili jako nebeské děti o nebeský chléb. Kristus „sám je chléb zasetý do Panny, vykvašený v těle, prohnětený utrpením, upečený v peci hrobu, uchovávaný v církvi, přinášený na oltáře, poskytovaný každý den věřícím jako nebeský pokrm“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2659 -  čas, modlitba, velikonoční tajemství, konec časů, plnost časů 2633 -  církev, modlitba, modlitba-smysl, modlitby-církve, modlitby-prosebné 1405 -  eucharistie-záruka nebeské slávy, nesmrtelnost, spravedlnost, život-věčný, vykoupení 1166 -  Den Páně, neděle, liturgie, den vzkříšení, osmý den 1389 -  bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období

Vybrané dle klíčových slov:

2776 - důvěra, eucharistická oběť , modlitba , modlitba-Páně , život-křesťanský
2861 - důvěra, chléb života , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
177 - důvěra, víra , PRAVDA , osoba  
227 - důvěra, trpělivost , protivenství , strach , sv.Terezie od Ježíše
397 - důvěra, hřích-první , neposlušnost , hříchy , svoboda-zneužití
1917 - důvěra, kultura , lidské společenství , odpovědnost , spolupráce-s Bohem
2086 - důvěra, láska , láska-k Bohu , Boží-láska  
2115 - důvěra, láska , láska-k Bohu , magie , odevzdání se
2119 - důvěra, láska , láska-k Bohu , pochybnosti-o víře , úcta-k Bohu
2390 - důvěra, intimita člověka , láska , láska-k bližnímu , rodina
2486 - důvěra, lež , násilí , pravda , společnost občanská
2579 - důvěra, chvála Boha , lítost , Mesiáš , modlitba
2620 - důvěra, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina
2728 - důvěra, hříšníci , modlitba , nezaslouženost , smutek
2734 - důvěra, důvěra-synovská , modlitba , modlitby-prosebné , přímluvy
2739 - důvěra, modlitba , srdce-obrácení   
2753 - důvěra, modlitba    
2756 - důvěra, modlitba    
2800 - důvěra, modlitba , modlitba-Páně , srdce-pokora , Otec