Číslo paragrafu: 37

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec:Poznání Boha podle církve
Nicméně člověk v historických podmínkách, v nichž žije, naráží na mnoho obtíží, které mu znesnadňují poznání Boha pouhým světlem rozumu. „Vždyť prostě řečeno, ačkoliv lidský rozum může jen svými přirozenými silami a svým přirozeným světlem opravdu dojít k pravému a bezpečnému poznání osobního Boha, který ve své prozřetelnosti pečuje o svět a řídí jej, jakož i k poznání přirozeného zákona, který Stvořitel vepsal do našich duší, nicméně týž rozum naráží na nemalé obtíže, jež mu znesnadňují účinné a plodné používání této své přirozené schopnosti. Vždyť pravdy týkající se Boha a lidí absolutně převyšují řád hmatatelných věcí, a v případech, kdy se musí vtělit v činy a utvářet život, vyžadují sebeobětování a zřeknutí se sebe. Lidský duch se totiž ve snaze o dosažení takových pravd dostává do potíží pod vlivem smyslů a představivosti a také i neblahé žádostivosti pocházející z dědičného hříchu. Z toho pak vyplývá, že si lidé snadno namluví, že je falešné nebo alespoň pochybné to, co by nechtěli, aby byla pravda.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1960 -  mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon

Vybrané dle klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
74 - záchrana, poznání , pravda , lidské pokolení , Ježíš Kristus
216 - Boží pravda, poznání , moudrost , pravda , stvoření (proces)
230 - Boží-tajemství, poznání , zjevení   
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel , vesmír , svoboda-Boží  
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní , hřích-osobní , křest-dětí , odpuštění hříchu
406 - pelagianismus, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , koncily , reformace
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , otroctví , svoboda
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
2495 - hromadné sdělovací prostředky, informace , poznání , pravda , hromadné sdělovací prostředky
2501 - Bůh-Stvořitel, krása , poznání , pravda , tajemství-Boží
2007 - Bůh-Stvořitel, zásluhy , stvořitel   
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa