Číslo paragrafu: 406

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek:"VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec:PÁD
Podnadpis (římská čísla):PRVNOTNÍ HŘÍCH
2. podnadpis:NÁSLEDKY ADAMOVA HŘÍCHU PRO LIDSTVO
Nauka církve o předávání prvotního hříchu byla upřesněna hlavně v 5. století, zvláště pod vlivem učení sv. Augustina proti pelagianismu, a v 16. století v boji proti protestantské reformaci. Pelagius zastával názor, že člověk může vést mravně dobrý život přirozenou silou své svobodné vůle bez potřebné pomoci Boží milosti; omezoval tak vliv Adamovy viny na špatný příklad. První protestantští reformátoři naopak učili, že člověk byl prvotním hříchem radikálně zkažen a zbaven své svobody; ztotožňovali hřích, který dědí každý člověk, s náchylností ke zlému („concupiscentia“), která prý je nepřemožitelná. K tomu, jaký je smysl zjeveného o prvotním hříchu, se církev vyslovila na 2. oranžském sněmu v roce 529 a na tridentském koncilu v roce 1546.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka , lidské pokolení , slitování , smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka , vina osobní , žádostivost , křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy , mravní-zákon , Adamův hřích , hřích dědičný
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní , hřích-osobní , křest-dětí , odpuštění hříchu
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní , náklonnost ke zlému , otroctví , svoboda
379 - člověk, hřích-prvotní , prarodiče , ráj , milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní , člověk , Ježíš Kristus-Vykupitel , milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní , hříchy , spása , tajemství-Kristovo
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní , hříchy , svět  
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
419 - prvotní-hřích, koncily , přirozenost-lidská , napodobování , plození
56 - smlouva-s Noemem, dějiny , hřích-prvotní , lidské pokolení , potopa
390 - člověk, dějiny-člověka , hřích-prvotní , pád-člověka , vina
417 - Adam, Eva , hřích-prvotní , prvotní svatost  
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1846 - andělé, bytosti-duchové , hřích-prvotní , hříchy , hříšníci
9 - Katechetická služba, katechismus , koncily , Tridentský koncil  
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
195 - vyznání víry-nicejsko-cařihradské, církev , koncily