Číslo paragrafu: 422

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
2. podnadpis:RADOSTNÁ ZVĚST: BŮH POSLAL SVÉHO SYNA
„Když se však naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4-5). To je radostná zvěst o „Ježíši Kristu, Synu Božím“ (Mk 1,1). Bůh navštívil svůj lid, splnil zaslíbení daná Abrahámovi a jeho potomstvu; a překonal všechna očekávání: poslal nám svého milovaného Syna.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

389 -  Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo 2763 -  horské kázání, modlitba, modlitba-Páně, radostná zvěst, evangelium-hlásání

Vybrané dle klíčových slov:

423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus