Číslo paragrafu: 440

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS
Ježíš přijal vyznání víry apoštola Petra, který ho uznával za Mesiáše, a sám pak oznamuje, že utrpení Syna člověka je už blízko. Tak odhalili vlastní obsah své mesiášské královské důstojnosti v transcendentní totožnosti Syna člověka, „který sestoupil z nebe“ (Jan 3,13), a zároveň ve svém vykupitelském poslání jako trpící služebník: „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). A proto se pravý smysl jeho královské důstojnosti ukazuje jen z výše kříže. Teprve po vzkříšení může Petr prohlásit jeho mesiášskou královskou důstojnost před Božím lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto. Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali“ (Sk 2,36).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

552 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Petr (apoštol), církev-ustanovení 550 -  Boží-království, ďábel, exorcismus, démoni, Ježíš Kristus-život veřejný 445 -  apoštolové, Ježíš Kristus, Boží-Syn, zmrtvýchvstání, Boží-sláva

Vybrané dle klíčových slov:

436 - Ježíš Kristus, Mesiáš , pomazaný , proroci , králové
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš , Pomázaný , Duch svatý , Kristus
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest , Mesiáš , pomazání , Duch svatý
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , člověk , Mesiáš  
463 - Ježíš Kristus, vtělení , tajemství-víry , radostná zvěst , Mesiáš
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze , katecheta   
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání , katecheze , společenství-s Bohem , vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé , záchrana , hříchy , spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , Pán , klanění , úcta-k Bohu
452 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-jméno , záchrana , spása , hříchy