Číslo paragrafu: 579

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Tato zásada úplného zachovávání Zákona nejen v jeho liteře, ale i v jeho duchu byla farizeům drahá. Tím, že ji pro Izrael postavili do popředí, dovedli mnohé Židy Ježíšovy doby ke krajní náboženské horlivosti. Jestliže se tato zásada neměla rozmělnit na jakousi „pokryteckou“ kazuistiku, nebylo jiné možnosti než připravovat lid na neslýchaný Boží zásah, kdy jediný Spravedlivý naplní dokonale Zákon za všechny hříšníky.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení    
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království
354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost