Číslo paragrafu: 582

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A ZÁKON
Ježíš jde ještě dál: naplňuje Zákon o čistotě pokrmů, tak důležitý v každodenním židovském životě tím, že odhaluje jeho „pedagogický“ ráz božským výkladem: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí … Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy … Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky“ (Mk 7,18-21). Když Ježíš podal s božskou autoritou konečný výklad Zákona, došlo ke střetu s jistými učiteli Zákona, kteří jeho výklad nepřijímali, i když byl potvrzován božskými znameními, která jej doprovázela. To platí zvláště pro otázku soboty: Ježíš připomíná, často za použití rabínských argumentů, že sobotní odpočinek není porušen službou Bohu nebo bližnímu, kterou prokazuje uzdravováním.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka 548 -  Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra 2173 -  dobro, odpočinek, sabat, sobota, soucit

Vybrané dle klíčových slov:

513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení , církev , Petr(apoštol) , klíče království
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Židé , Svátek smíření , chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Izrael , farizejové , Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení , Boží-Syn , prokletí-Zákona , hříchy
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení