Číslo paragrafu: 586

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A CHRÁM
Ježíš naprosto nebyl nepřítelem chrámu, ve kterém přednesl to podstatné ze svého učení, chtěl platit chrámovou daň a přizval si k tomu Petra, kterého právě ustanovil za základ své budoucí církve. Dokonce se ztotožnil s chrámem, když se označil za definitivní příbytek Boha mezi lidmi. Proto vydání jeho těla na smrt ohlašuje zničení chrámu, které zjeví vstup do nového věku dějin spásy: „Nastává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě“ (Jan 4,21).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

797 -  církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo, milost, Duch-Boží, údy-Kristova těla 1179 -  liturgie-místo slavení, celázemě, uctívání-v duchu a pravdě, duchovní chrám 

Vybrané dle klíčových slov:

583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení , svátky-židovské , úcta-k chrámu , putování do chrámu
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě , Mesiáš , očekávání Izraele , Simeon
584 - chrám jeruzalémský, horlivost , žárlivost Boží , úcta-k chrámu  
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba , srdce-obrácení , srdce lidské , Starý zákon
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský , svátky-židovské , Ježíš Kristus-utrpení a smrt  
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon , chrám jeruzalémský , víra-v jediného Boha , Izrael
513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze , tajemství-Kristovo   
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky , láska , oběť-na kříži , spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo , učedníci   
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník , vykoupení , zasvěcení , utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové , zákoníci , Židé , Bůh-Otec
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti , svátosti-Kristovy , velikonoční tajemství  
553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
936 - Petr (apoštol), moc klíčů , římský biskup , hlava sboru biskupů  
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský , nalezení v chrámě , Josef , Maria
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení , Písmo svaté , Slovo-vtělené , Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , Ježíš Kristus-život skrytý , tajemství-vtělení , tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství-vtělení , utrpení Ježíše Krista , zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , poslušnost , zmrtvýchvstaní