Číslo paragrafu: 588

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE
Ježíš pohoršil farizeje tím, že jedl s celníky a hříšníky se stejnou důvěrností jako s nimi. Proti těm z farizeů, „kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali“ (Lk 18,9), Ježíš prohlásil: „Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky“ (Lk 5,32). Šel však ještě dál, když před farizeji prohlásil, že hřích je všeobecný, a proto ti, kdo tvrdí, že nepotřebují spasení, zaslepují sami sebe.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

545 -  Boží-království, hříšníci, obrácení, milosrdenství, Ježíš Kristus-život veřejný

Vybrané dle klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
2613 - celníci, farizejové , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba
2667 - celníci, modlitba , modlitba-tradice , světlo , tradice-východní
2839 - celníci, důvěra , hříchy , modlitba , modlitba-Páně
1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2317 - hříšníci, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , mlčení
605 - Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , láska-k Bohu , oběť-za všechny
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život  
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt