Číslo paragrafu: 591

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla):JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE
Ježíš požadoval od jeruzalémských náboženských představitelů, aby v něho uvěřili proto, že koná skutky svého Otce. Takový úkon víry však musí procházet přes tajemné odumření sobě samému, přes znovuzrození „shůry“, pod vlivem Boží milosti. Takový požadavek obrácení tváří v tvář tak překvapivému splnění příslibů dává pochopit tragický omyl velerady, která usoudila, že Ježíš zasluhuje smrt, protože se rouhá. Její členové takto jednali z nevědomosti a zároveň pro zatvrzelost srdce, z nevěry.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

526 -  Ježíš Kristus-narození, Vánoce, narození-z Boha, lidství, božství 574 -  Ježíš Kristus-obvinění, farizejové, herodovci, zákoníci 

Vybrané dle klíčových slov:

590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš , chrám jeruzalémský   
1434 - obrácení, pokání , modlitba , půst , almužna
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1041 - Poslední soud, obrácení , Boží-bázeň , úsilí-o spravedlnost  
1072 - liturgie-míst v životě církve, obrácení , evangelizace , liturgie-služba jednotě  
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1423 - svátost obrácení, obrácení , pokání , svátost pokání , lítost
1470 - soud Boží, obrácení , pokání , svátost pokání a smíření , volba
1490 - návrat-k Bohu, obrácení , lítost , hříchy-odpor k nim , předsevzetí
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce