Číslo paragrafu: 615

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec:JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla):KRISTUS OBĚTOVAL SÁM SEBE OTCI ZA NAŠE HŘÍCHY
2. podnadpis:JEŽÍŠ NAHRAZUJE SVOU POSLUŠNOSTÍ NAŠI NEPOSLUŠNOST
„Jako se totiž celé množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými“ (Řím 5,19). Svou poslušností až k smrti splnil Ježíš zástupnou úlohu trpícího Služebníka, který „položil svůj život v oběť za vinu“ a „nesl hřích mnohých“, které „tím, že vezme na sebe jejich nepravosti, ospravedlní“. Ježíš napravil naše chyby a podal Otci zadostiučinění za naše hříchy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1850 -  hříchy, neposlušnost, poslušnost víry, spása, srdce 433 -  Boží-jméno, krev Kristova, oběť-Starého zákona, oběti, smíření 411 -  Eva, Ježíš Kristus-nový Adam, dědičný hřích, Maria-nová Eva, neposlušnost

Vybrané dle klíčových slov:

609 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , svoboda , spása
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
569 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma , násilná smrt , hříšníci  
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život  
623 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, poslušnost-Kristova , trpící-Služebník , ospravedlnění , nepravost
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
1469 - smíření-s Bohem, smíření-s církví , svátost pokání a smíření , hříchy , svátosti-uzdravování
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření , vyznání hříchů , těžké hříchy , svědomí-zpytování
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
1367 - oběť-na kříži, Kristova oběť-jedinost , služba-církve , smírná oběť , eucharistie
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti , služebníci Krista , přirozenost-služebníků  
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Bůh-Spasitel , evangelium-hlásání , velikonoční tajemství