Číslo paragrafu: 633

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:JEŽÍŠ KRISTUS "SESTOUPIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL Z MRTVÝCH"
Místo pobytu mrtvých, kam Kristus sestoupil, nazývá Písmo „předpeklí“, „šeól“ nebo „hádes“, protože ti, kteří tam jsou, jsou zbaveni patření na Boha. Takový je totiž až do příchodu Vykupitele osud všech mrtvých, jak zlých, tak spravedlivých; tím ale není řečeno, že jejich osud je stejný, jak to dokazuje Ježíšovo podobenství o chudáku Lazarovi, který byl zvat „do klína Abrahámova“. „A právě duše těchto spravedlivých, které očekávaly Krista, osvobodil Ježíš, když sestoupil do pekel.“ Ježíš nesestoupil do pekel proto, aby vysvobodil zavržené, ani aby zničil peklo zavržení, nýbrž aby osvobodil spravedlivé, kteří ho předešli.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1033 -  neláska k Bohu, těžký hřích, peklo, smrt-ve smrtelném hříchu, věčné oddělení od Boha

Vybrané dle klíčových slov:

1034 - peklo, neuhasitelný oheň , odsouzení , duše  
1035 - peklo, oddělení od Boha , tresty-pekelné , štěstí  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
634 - mrtví, sestoupení do pekel , vykoupení , vítězství-nad smrtí , evangelium-hlásání
1037 - předurčení, peklo , svoboda , modlitba-za hříšníky , pokání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
1033 - neláska k Bohu, těžký hřích , peklo , smrt-ve smrtelném hříchu , věčné oddělení od Boha
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
2854 - ďábel, modlitba , modlitba-Páně , peklo , podsvětí
631 - sestoupení do pekel, Velikonoce , vzkříšení , smrt , peklo
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel , vzkříšení , smrt , peklo
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení