Číslo paragrafu: 65

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Boží zjevení
Odstavec:Ježíš Kristus - „prostředník a plnost celého zjevení”
Podnadpis (římská čísla):Bůh vyslovil všechno ve svém slovu
„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna“ (Žid 1,12). Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, je jedinečným, dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno, a nebude už jiné slovo než toto. Svatý Jan od Kříže po mnoha jiných to vyjadřuje skvěle v komentáři k Žid 1,12: „Když nám dal svého Syna, který je jeho Slovo, a On nemá jiné, řekl nám všechno jednou provždy v tomto jediném Slově a nemá už, co by říkal... protože to, co kdysi mluvil po částech k prorokům, řekl už v celku, když nám dal Všechno, to je svého Syna. Proto kdo by se dnes chtěl tázat Boha nebo si přál nějaké vidění nebo zjevení, nejen by jednal pošetile, ale urážel by Boha, protože by neupíral oči úplně na Krista a vyžadoval by něco jiného nebo nějakou novotu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

102 -  Slovo, Písmo svaté, svatopisci, čas, celý 516 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-vtělení, utrpení Ježíše Krista, zjevení 2717 -  modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho

Vybrané dle klíčových slov:

1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
102 - Slovo, Písmo svaté , svatopisci , čas , celý
73 - Bůh-zjevený, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , Slovo , definitivní
454 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-Syn Boží , Boží-Syn , křesťanství , vztah-k Bohu
61 - patriarchové, proroci , světci , Starý zákon , liturgie
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
523 - Jan Křtitel, proroci , křest , předchůdce Páně , Ježíš Kristus-příchod
2543 - Boží-spravedlnost, proroci , úmysly , žádostivost , dychtivost
54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
483 - Ježíš Kristus, Slovo , vtělení , přirozenost-lidská , přirozenost-Božská
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
240 - Bůh-Otec, Boží-Syn , Ježíš Kristus-Syn Boží , zjevení , vztah
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice , Nová smlouva , stvoření (proces)  
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
558 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, mučednictví , proroci , Jeruzalém , touha-po pokoji
577 - horské kázaní, Zákon , proroci , Ježíš Kristus-život a učení , Boží království