Číslo paragrafu: 674

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek:"ODTUD PŘIJDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ"
Podnadpis (římská čísla):ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
2. podnadpis:KRISTŮV SLAVNÝ PŘÍCHOD, NADĚJE IZRAELE
Příchod oslaveného Mesiáše je totiž v každé chvíli dějin pozastaven, až jej uzná „celý Izrael“ (Řím 11,26), jehož „část se zatvrdila“ (Řím 11,25) v nevěře vůči Ježíšovi. Po letnicích říká svatý Petr jeruzalémským Židům: „Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny, aby přišla od Pána ona doba útěchy a aby vám poslal Mesiáše, který byl pro vás určen, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do té doby, kdy bude zase všechno obnoveno, jak o tom už dávno mluvil ústy svých svatých proroků“ (Sk 3,19-21). A svatý Pavel říká podobně: „To, že byli vyloučeni, přineslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých!“ (Řím 11,15). Jedině vstup židů „v plném počtu“ (Řím 11,12) do mesiášské spásy, po vzoru plného počtu pohanů, umožní Božímu lidu dosáhnout „Kristovy plnosti“ (Ef 4,13), v níž „bude Bůh všechno ve všem“ (1 Kor 15,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

840 -  církev, církev-církev a nekřesťané, čas, Mesiáš-příchod, nevědomost 58 -  smlouva, Písmo svaté, svatost, Ábel, Melchizedech

Vybrané dle klíčových slov:

681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
675 - eschatologie, církev-poslední zkouška , Ježíš Kristus-slavný návrat , mesiášství falešné , tajemství nepravosti
64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
776 - Boží-lid, církev-svátost , církev-nástroj Kristův  , Boží plán(lásky)
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
769 - církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat , církev-pronásledování , zkoušky , útěcha
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně