Číslo paragrafu: 873

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
I rozdíly, které Pán stanovil mezi údy svého těla, mají sloužit jednotě církve a jejímu poslání. „V církvi jsou totiž různé služby, ale jedno poslání. Apoštolům a jejich nástupcům svěřil Kristus úkol učit, posvěcovat a řídit jeho jménem a mocí. Avšak i laici, když se jim dostalo účasti na Kristově kněžském, prorockém a královském úřadě, plní v církvi i ve světě svůj podíl na poslání celého Božího lidu.“ Konečně jak z posvěcených služebníků, tak z laiků „pocházejí křesťané, kteří uskutečňováním evangelijních rad … se svým zvláštním způsobem zasvěcují Bohu a pomáhají církvi v jejím spásonosném poslání“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

814 -  církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-rozmanitost, církve-místní 1937 -  dobra-časná, hřivny, kultury-různost, laskavost, lidské společenství

Vybrané dle klíčových slov:

187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané , hierarchie pravd , dějiny-spásy , víra-tajemství
336 - andělé, křesťané , pomoc , přímluva-andělů , ochrana
1356 - eucharistie-forma slavení, křesťané , liturgie , rozmanitost , eucharistie-neměnost
1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesťané , svátosti-podmínky pro nekatoliky , comunicatio in sacris  
2156 - křest, křesťané , křestní-jméno , přímluvy-svatých , světci
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané , křestní-jméno , modlitby-křesťanské , oslava-Boha