Číslo paragrafu: 881

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ
Pán udělal skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče; jeho ustanovil pastýřem celého stádce. „Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou.“ Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod papežovým prvenstvím.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

553 -  Petr (apoštol), autorita církve, Boží-království, apoštolové, klíče království 642 -  svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol), apoštolové, svědectví-o Bohu, vzkříšení

Vybrané dle klíčových slov:

1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
937 - papež, duchovní správa , plná moc , všeobbecná pravomoc  
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
894 - řízení církve, biskupové , autorita , příklad